Szakterületek

Társasági jog

Az Iroda teljes körű társasági jogi szolgáltatás nyújtását vállalja (kereskedelmi társaságok alapítása, társasági dokumentáció elkészítése és megtárgyalása, képviselet a Cégbíróságok előtt) külföldi és hazai vállalkozások számára. Az Iroda rendszeresen közreműködik már meglévő társasági részesedések külföldi és hazai befektetők általi megszerzésében, ennek keretében részvény és üzletrész adásvételi szerződések, részvényesi és tagi megállapodások készítését és megtárgyalását, valamint a kereskedelmi tevékenység folytatásához, vagy más okból szükséges engedélyek megszerzését is beleértve.

Az Iroda rendszeresen közreműködik jogi szakértőként társasági átszervezésekben (átalakulás, összeolvadás, szétválás), illetve ellát végelszámolói feladatokat is a nem fizetésképtelen vállalkozások végelszámolási eljárásai során.

Összeolvadások és felvásárlások

Az Iroda történetileg erős a piacnak ebben a szegmensében. Rendszeresen ad tanácsot külföldi befektetőknek az Európai Gazdasági Térségben megvalósításra kerülő összeolvadásokkal és felvásárlásokkal kapcsolatban. A tevékenységünk kiterjed a teljes körű jogi szolgáltatásra az ügylet első napjától kezdve egészen a teljes megvalósításig, beleértve az ügylet strukturálását, az ügyleti dokumentáció elkészítését, a jogi és pénzügyi átvilágítást, a különféle hatóságok általi engedélyeztetési eljárásokat. Rendkívül fontosnak tartjuk az ügyletek zárás utáni szakaszának a jogi kezelését is.

Kereskedelmi szerződések

Az Iroda jelentős tapasztalattal rendelkezik kereskedelmi szerződések készítésében és megtárgyalásában, ideértve az adásvételi, szolgáltatási szerződéseket, vállalkozási szerződéseket (beleértve a FIDIC-alapú szerződéseket is) és más kiegészítő (bérleti, finanszírozási, stb.) szerződéseket is.

Nemzetközi kereskedelmi jog

A nemzetközi kereskedelmi jog az Iroda egyik specialitása. Dr. Molnár a szakmai karrierjét a Skála World Trade Kft. belső jogászaként kezdte, amely az 1980-as évek legendás magyar kereskedelmi vállalatának, a Skála-Coopnak a nemzetközi kereskedelmi divíziója volt. Dr. Molnár a nemzetközi kereskedelmi jog oktatója volt 1991 és 2008 között a Miskolci Egyetemen, jelenleg pedig ugyanezt a tantárgyat oktatja a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának docenseként. Dr. Molnár az utóbbi három évtizedben folyamatosan ad tanácsokat különböző ügyfeleknek ezen a jogterületen (ideértve többek között a Bécsi Vételi Egyezmény alá tartozó szerződéseket, a forgalmazói és ügynöki szerződéseket, nemzetközi fuvarozási szerződéseket és okmányos meghitelezési ügyleteket), és kiemelkedő szaktekintélynek számít a jogterülettel kapcsolatos hazai és nemzetközi vitarendezés területén.

Ingatlanjog

Az Iroda rendszeresen ad tanácsokat különböző ügyfeleknek ingatlanok megszerzésével és eladásával kapcsolatban, ideértve nemcsak az egyszerű lakóingatlanokat vagy ipari létesítményeket, hanem az olyan komplex ingatlanprojekteket is, mint az ipari parkok, szállodák és irodaépületek. Dr. Fülöp az ingatlanügyletek és a társasházi jog vezető szakértője.

Az Iroda tevékenysége kiterjed az ingatlanok megszerzésével kapcsolatos jogi átvilágításokra, az adásvételi szerződések, tervezési és építési szerződések, az ingatlankezelési és bérleti szerződések elkészítésére és megtárgyalására.

Az Iroda gyakran működik közre az ingatlanprojektekkel kapcsolatos közigazgatási engedélyezési eljárásokban is.

Versenyjog

Az Iroda különböző szolgáltatások nyújtását vállalja a versenyjog területén is és az összefonódási ügyek elismert szakértőjének számít. Gyakran képvisel ügyfeleket a Gazdasági Versenyhivatal előtt zajló engedélyezési eljárásokban. Az Iroda ugyancsak ellát képviseletet tisztességtelen versennyel kapcsolatos és kartellügyekben.

Munkajog

Az Iroda folyamatosan ad tanácsokat ügyfeleinek munkajogi ügyekben, ideértve nemcsak a munkaszerződések megkötését, módosítását vagy megszüntetését, de a munkajogi viták rendezését is, beleértve a munkaügyi bíróságok előtti képviseletet is.

Az Iroda rendszeresen részt vesz kollektív szerződések elkészítésében. A tevékenységünk ugyancsak kiterjed a munkavállalók nagyobb számát érintő intézkedésekkel (pl. vállalati jogutódlás, átstrukturálás, csoportos létszámcsökkentés, stb.) kapcsolatos tanácsadásra.

Szellemi alkotások

Az Iroda jelentős tapasztalattal rendelkezik a szellemi alkotásokkal kapcsolatos ügyek intézésében, beleértve a védjegyekkel és mintákkal kapcsolatos hazai, európai és nemzetközi eljárásokat, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogok megsértésével kapcsolatos eljárásokkal valamint az ilyen jogok átruházásával és használatba adásával kapcsolatos szerződések elkészítését is.

Vitarendezés, peres és nemperes eljárások, választottbíráskodás

Az Iroda rendszeresen képviseli ügyfeleit különféle üzleti joggal kapcsolatos jogvitáikban a magyar rendes bíróságok előtt. Ügyvédeink eljárnak szerződésszegésekkel, kártérítési igényekkel, szellemi alkotásokkal kapcsolatos ügyekben, közigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata érdekében és felszámolási eljárásokban.

Ügyvédeink jelentős tapasztalattal bírnak a választottbírósági eljárásokban való képviselet területén is. Dr. Molnár már többször töltött be választottbírói tisztséget a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság és a Budapesti Ügyvédi Kamara ad hoc választottbírósága keretén belül.